vim

vim 命令操作设置技巧

hrs 提交于 2019/12/31 - 06:22 , 周二

*  用于查找相同的单词或符号,把光标移动到想要查找的单词或符号,按*键即可高亮显示要查找的内容。

:set hls  设置高亮显示

: set ts=4  设置tab 键为4个空格。

:set number 或 :set nu   显示行号

:set nonumber 或 :set nonu   隐藏行号

标签